Helsehuset Stella Maris

Fremdrift og nabokontakt

24 september

Flytting av midlertidig P-plass for legesenter og helsestasjon

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Fra fredag 25. september blir P-plass flyttet vestover og inn mot eksisterende bygg ved legesenteret.
Innkjøring blir omlagt og en kjører nå rett inn mot legesenteret.

Årsaken er at grunnentreprenøren skal starte på ferdigstillelsen av den nye parkeringsplassen i sør.
Arbeidet vil pågå i 3-4 uker og en må påregne at det kan bli minst en flytting til før en ender opp på den ferdige parkeringsplassen.

Parkeringen blir vinkelrett på bygg og byggeplassgjerde som oversiktsskisse viser.

Håper at vi i fellesskap klarer å håndtere denne korte perioden med begrenset parkeringsareal.

6 juli

Sommerferien 2020

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Prosjektet har generell sommerferie uke 28, 29, 30 og 31 (6 – 31. juli)
Det vil imidlertid være noe arbeid på byggeplass gjennom hele ferien.
Hovedaktiviteten vil være innendørs med unntak av varelevering, noe grunnarbeid og boring av energibrønner.

Ser en tilbake på bildet som ble lagt ut til sist ferie så er endringene i Vestnes sentrum godt synlig.
Vi vil etter ferien gå inn i en fase med sluttføring av pågående arbeider og klargjøring for testing og overlevering den 14. desember.

For utvendige arbeider vil arealene med parkeringsplass mot sør og fortau mot Brugata bli ferdigstilt i høst. Øvrige arealer ferdigstilles først etter at vi har revet den gamle sykeheimen. Dette arbeidet starter i mars 2021 og ferdigstilles til ferien 2021.

Vi ønsker våre naboer en god sommer!

6 juli

Boring av energibrønner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Vi startet opp med boring av energibrønner på den sørligste delen av tomten i uke 27. Det skal bores 17 energibrønner og boringen vil pågå gjennom hele ferien. Hver brønn er 250 meter dyp og det tar omtrent en dag og bore en brønn.
Når alle brønnene er ferdig graves det grøfter og legges rør til samlestokk og videre inn i varmesentralen som ligger i byggets underetasje.

Brønnene skal fungere som varmekilde i den kalde delen av året og til kjøling av bygget om sommeren.

ABE Boring AS som utfører arbeidene med energibrønnene for Skanska.

29 juni

Grunnarbeider med parkeringsplass i sør – Snarvei i sør forsvinner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Tirsdag 30. juni starter ACO opp arbeidene med siste del av parkeringsplassen i sør.
I den forbindelse vil gangvei ned fra øvre nivå forsvinne. Parkeringsplassen bygges vider mot sørvest og tørrmuren i sør videreføres.
Det skal etableres en ny trapp i sørvest som erstatning for gangveien. Trappen vil få varmekabler.

Arbeidene vil bli avgrenset med kjegler og sperrebånd.

Riggplan som viser berørt område

Ny situasjon

Arbeid med boring av enegibrønner vil starte opp og pågå ut til midten av august. Dette kommer vi tilbake til i eget innlegg.

 

18 mai

Kran demonteres

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

 

 

Klargjør for å løfte ned bommen

Kranbom koblet fra

Kranbom nede på bakken

I dag demonteres tårnkranen og vi er med andre ord komme så langt i prosjektet at vi har fått inn alle store leveranser.
Fra nå av vil hovedtyngden av last og loss bli utført med teleskoptruck som blir supplert med lastebilkran ved behov.

13 desember

Dronebilde

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Dronebilde hvor en ser Helsehuste Stella Maris fra luften.

Helsehuset sett fra øst

23 august

Montasje av badekabiner

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

På torsdag 22. august startet montasje av de prefabrikkerte badene i vestfløy 2.etg.

Badekabinene er leveres av Probad og blir produsert i Töcksfors i Sverige. Badekabinene blir transportert på lastebil til byggeplassen.
På byggeplass blir badekabinene mellomlagret eller plassert i riktig posisjon med en gang.

Leveranse og montasje følger fremdriften til elementmontasjen og siste kabin ventes til byggeplass i starten av november.
Det skal monteres tilsammen 66 badekabiner på Stella Maris.

Mellomlagret på bakken

Badekabinene heises inn på dekke

Badekabinene plassert i riktig posisjon på dekke

Alle badekabinene (8 stk) på plass i vestfløy 2.etg

 

5 juli

Sommerferie

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Prosjektet har generell sommerferie i ukene 28, 29, 30 og 31
(8. juli til 4. august)
Det vil imidlertid være noe arbeid på byggeplass med grunn- og betongarbeider i uke 28.
I de øvrige ukene er byggeplassen stengt.

Vi ønsker våre naboer en god sommer!

 

24 juni

Oppstart elementmontasje

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

I dag passerer vi en viktig milepel: Start ellementmontasje!
Spenncon starter med montasje av stål og betongelementer i kjeller mot nordvest.
Samtidig forsetter vi med kjeller og sjakter i øst samt ringmurer i sør.

Rigging av mobilkran pågår

ØKT INNTRANSPORT TIL BYGGEPLASS!
I montasjeperioden fra 24. august til medio november, vil det være regelmessig leveranse av stål og betongelement til byggeplassen.
Dette skal i utgangspunktet skje på dagtid og vi håper at det ikke vil skape unødige problem for øvrig trafikk.

26 mai

Tårnkrana svinger med vinden

avatar

Vidar Johansen

Ingen kommentarer

Vi har fått spørsmål om hvorfor krana beveger seg når det ikke er arbeidere på byggeplassen.

Dette kan forklares med at når kranfører forlater krana, så blir den satt i fri slik at den kan svinge med vinden.
Utliggeren vil da bli liggende fra vinden, og dermed reduseres vindkraften mot utligger og kran.
Å sette kranen i fri sving, er med andre ord en sikkerhetsforanstaltning.

 

 

 

 

 

Dere som naboer har fått en stor værhane for det nærmeste året.

Vi er svært takknemlige for at dere stiller oss spørsmål om ting dere lurer på. Det gir oss mulighet til å forklare saker som vi kan tar for gitt, samt å fjerne usikkerhet.